disentangle

disentangle
[ˌdisin΄tæŋgl] v արձակ(վ)ել, քակ(վ)ել. բաց անել, բացվել. disentangle a knot/facts /խճճված/ հանգույցը արձակել/բացել. փաս տերը մեկնել/հասկանալ. disentangle from (նեղ դրու թյունից) դուրս գալ/պրծնել/դուրս բերել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • disentangle — dis en*tan gle, v. t. [imp. & p. p. {Disentangled}; p. pr. & vb. n. {Disentangling}.] 1. To free from entanglement; to release from a condition of being intricately and confusedly involved or interlaced; to reduce to orderly arrangement; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • disentangle — I verb arrange, clear, detach, disburden, disconnect, disembroil, disencumber, disengage, disinvolve, disjoin, ease, expedire, explicare, exsolvere, extricate, free, liberate, loosen, methodize, organize, release, relieve, relieve of complication …   Law dictionary

 • disentangle — 1590s; see DIS (Cf. dis ) + ENTANGLE (Cf. entangle). Related: Disentangled; disentangling …   Etymology dictionary

 • disentangle — untangle, *extricate, disembarrass, disencumber Analogous words: disengage, *detach: *separate, part, sever, sunder: *free, release, liberate Antonyms: entangle …   New Dictionary of Synonyms

 • disentangle — [v] unwind, disconnect; solve bail one out*, clear up, detach, discumber, disembroil, disencumber, disengage, disinvolve, emancipate, expand, extricate, free, let go, let off, loose, open, part, resolve, separate, sever, simplify, sort out,… …   New thesaurus

 • disentangle — ► VERB ▪ free from entanglement; untwist …   English terms dictionary

 • disentangle — [dis΄in taŋ′gəl] vt. disentangled, disentangling 1. to free from something that entangles, confuses, etc.; extricate; disengage 2. to straighten out (anything tangled, confused, etc.); unravel; untangle vi. to get free from a tangle… …   English World dictionary

 • disentangle — [[t]dɪ̱sɪntæ̱ŋg(ə)l[/t]] disentangles, disentangling, disentangled 1) VERB If you disentangle a complicated or confused situation, you make it easier to understand or manage to understand it, by clearly recognizing each separate element. [V n] In …   English dictionary

 • disentangle — UK [ˌdɪsɪnˈtæŋɡ(ə)l] / US verb [transitive] Word forms disentangle : present tense I/you/we/they disentangle he/she/it disentangles present participle disentangling past tense disentangled past participle disentangled 1) a) to separate something… …   English dictionary

 • disentangle — v. (D; refl., tr.) to disentangle from * * * [ˌdɪsɪn tængl] (D; refl., tr.) to disentangle from …   Combinatory dictionary

 • disentangle — dis|en|tan|gle [ˌdısınˈtæŋgəl] v [T] 1.) to separate different ideas or pieces of information that have become confused together ▪ It s very difficult to disentangle fact from fiction in what she s saying. 2.) disentangle yourself (from sb/sth)… …   Dictionary of contemporary English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”